О Одсеку за EКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ

Одсек за ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА

СТУДИЈЕ МОДЕРНОГ ДОБА

Модел студија: 4+1 године (240 ЕСПБ + 60 ЕСПБ)

Посвећеност младим људима жељним знања, љубав према природи и знање у функцији развојадруштва који обезбеђује заштиту животне средине – оно су што спаја све људе са Одсека за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса су студије модерног доба чији даљи развој има изузетан значај за човека и читав свет.

Наш Одсек обезбеђује највиши ниво знања, захваљујући врхунским стручњацима, савременим програмима, огледној настави и стручној пракси. Спајајући екологију и инжењеринг, бавимо се праћењем, обликовањем и изградњом екосистема. Преузмите брошуру.

ПОШТУЈЕМО ПРИРОДУ, ДОПРИНОСИМО ДРУШТВУ

Ми миримо природу и друштво, анализирамо и решавамо проблеме у области вода, земљишта, флоре и вегетације. Зато су студије еколошког инжењеринга изузетно значајне за друштвени и привредни развој Србије у 21 веку. Ово се посебно односи на водне, али и на земљишне ресурсе брдско-планинског подручја. Земљишни ресурси пре свега су битни као база за производњу биолошки безбедне хране у незагађеној природној средини. Значај еколошког инжењеринга огледа се и у томе што се заштита и очување водних и земљишних ресурса заснива на усклађивању развоја пољопривреде, шумарства и водопривреде.

ОСЛОЊЕНИ НА ТРАДИЦИЈУ, ОКРЕНУТИ БУДУЋНОСТИ

Уз ослањање на дугогодишњу традицију коју у високом образовању и научним истраживањима у области заштите од ерозије и уређивања бујица има наш Шумарски факултет, Одсек за еколошки инжењеринг данас развија савремене програме и стално унапређује наставни процес. Окренути смо анализама и решавању проблема рестаурације деградираних станишта, анализама ризика од природних катастрофа, управљању животном средином, анализама процеса деградације и пројектовању радова на рестаурацији деградираних терена.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Компетенције које стиче дипломирани инжењери у области еколошког инжењеринга су: сви стручни теренски послови на пошумљавањима деградираних подручја, примена техника и стандардних технологија у заштити земљишта и вода (пре свега од процеса ерозије и бујичних токова), стручни радови на мелиорацији и заштити земљишта и уређењу бујичних водотока, одбрани од бујичних поплава, управљање сливовима с биолошко-еколошког, техничког и привредног становишта и др.

СТИЦАЊЕ ВЕШТИНА И ПРОХОДНОСТ КА ВИШИМ СТЕПЕНИМА СТУДИЈА

Дипломирани инжењери шумарства – област еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, још у току студија, кроз разне семинаре и радионице, стичу значајно искуство и вештине, па су потпуно оспособљени за дипломске мастер и докторске академске студије из области еколошког инжењеринга на Шумарском факултету. Такође, они имају проходност и ка вишим степенима студија (мастер и докторске студије) на другим студијским програмима на Шумарском факултету или ка студијима сродних факултета биотехничких наука.

ШИРОК СПЕКТАР МОГУЋНОСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани студенти су оспособљени за рад у приватним и јавним предузећима, истраживачким центрима, школама и факултетима, владиним организацијама као министарствима и агенцијама, локалним органима и општинама и др., у области шумарства, водопривреде  и заштите природе и животне средине.

Најновију брошуру можете погледати овде!